Oferta

Oferta

Analityczne usługi laboratoryjne, wykonywane metodami klasycznymi wg procedur opisanych w Polskich Normach dla spirytusów i pozostałych wyrobów alkoholowych.

 

Większość analiz wymienionych w tej części naszej oferty jest opisana w Polskich Normach. Normy te w większości były opracowywane, sprawdzane a później dostosowywane do wymagań Norm Międzynarodowych ISO i UE w laboratorium ZBR „POLMOS” w Koninie. Właściciel laboratorium Tadeusz Goj w tym czasie był pracownikiem laboratorium ZBR „POLMOS” i był autorem niektórych z nich a w opracowaniu innych brał czynny udział.

Oznaczanie zawartości etanolu (mocy)
Oznaczanie gęstości
Oznaczanie ekstraktu
Oznaczanie zawartości aldehydów
Oznaczanie zawartości alkoholi wyższych (fuzli)
Oznaczanie zawartości metanolu
Oznaczanie kwasowości
Oznaczanie zawartości estrów metodą miareczkową
Oznaczanie zawartości furfuralu
Pomiar czasu odbarwiania roztworu manganianu (VII) potasu
(próba Langa)
Oznaczanie zawartości suchej pozostałości po odparowaniu
Oznaczanie zawartości ditlenku siarki
Oznaczanie lotnych zasad azotowych
Badanie czystości optycznej alkoholu etylowego (Test UV)
Ocena organoleptyczna
Oznaczanie cukrów redukujących

Inne prace badawcze i badawczo-usługowe

Opracowywanie nowych metod analitycznych
Pomoc przy rozwiązywaniu problemów analitycznych i technologicznych w zakresie zleconym przez klientów.
Wykorzystanie do badań chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem masowym umożliwia nam wykonanie badań, które często nie są możliwe za pomocą innych detektorów.
Prosimy o kontakt z nami, jeżeli możemy pomóc zawsze pomożemy.

Analizy chromatograficzne spirytusów, roztworów spirytusowych, wyrobów alkoholowych spożywczych i spirytusów skażonych, rozpuszczalników, spryskiwaczy oraz kosmetyków.

Analiza chromatograficzna niektórych prób, często bardzo złożonych mieszanin różnych składników wymaga dużego doświadczenia analitycznego. Niektóre próbki przed analizą trzeba odpowiednio przygotować np.: przez rozcieńczenie, zatężenie, wstępne oczyszczenie itd. Te czynności nie zawsze są w sposób jednoznaczny opisane w procedurach analitycznych. Wieloletnie doświadczenie analityków „CHEMLAB” Laboratorium Badawczo-Usługowego Tadeusz Goj w zakresie analizy alkoholu etylowego oraz wykorzystanie do badań chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem masowym umożliwia nam rozwiązanie prawie każdego problemu analitycznego.

Chromatograficzne oznaczanie zawartości aldehydu octowego i acetalu dwuetylu, metanolu, alkoholi wyższych (fuzli) oraz octanu etylu i innych estrów
Chromatograficzne oznaczanie zawartości furfuralu
Chromatograficzne oznaczanie zawartości izopropanolu
Chromatograficzne oznaczanie akroleiny
Chromatograficzne oznaczanie zawartości pirydyny w spirytusach do produkcji octu
Chromatograficzne oznaczanie zawartości benzenu w alkoholu etylowym
Chromatograficzne oznaczanie zawartości kumaryny w wódkach i nalewach na trawę żubrową
Chromatograficzne oznaczanie karbaminianu etylu (uretanu)
Chromatograficzne oznaczanie zawartości kwasu octowego
Chromatograficzne oznaczanie zawartości alkoholu etylowego w roztworach mieszających się z wodą i roztworach nie mieszających się z wodą np. olejach fuzlowych
Chromatograficzne oznaczanie zawartości substancji lotnych, w tym również oznaczenie substancji lotnych w alkoholu etylowym wg wymagań Farmakopei Europejskiej
Analiza płynów do spryskiwaczy, rozpuszczalników i płynów do mycia i dezynfekcji.
Analiza alkoholu etylowego farmaceutycznego, alkoholu izopropylowego, acetonu itp.
Inne analizy, w tym:
Badanie tożsamości i składu substancji stosowanych do skażania alkoholu etylowego (skażalników).
Analiza alkoholu etylowego po skażeniu. Analiza prób alkoholowych na obecność substancji skażających.
• Badanie prób skażalników pobranych z opakowań jednostkowych lub oryginalnych.
• Badanie prób skażalników pobranych jako próby uśrednione z wielu opakowań.
• Badanie składu jakościowego i ilościowego wieloskładnikowych substancji skażających.
• Sprawdzenie poprawności skażenia alkoholu etylowego po skażeniu.
• Badanie prób alkoholowych nieznanego pochodzenia na obecność niedozwolonych substancji szkodliwych dla zdrowia.

Metody analityczne stosowane do kontroli jakości spirytusów i wyrobów alkoholowych wymagają użycia roztworów wzorcowych o ściśle określonej, znanej zawartości ilościowej poszczególnych zanieczyszczeń oraz specyficznych odczynników. Przygotowanie tych wzorców wymaga żmudnej i pracochłonnej procedury ich sprawdzania. „CHEMLAB” Laboratorium Badawczo-Usługowe Tadeusz Goj przygotowując wzorce dla większej ilości odbiorców zmniejsza pracochłonność analiz kontrolnych przy produkcji wyrobów alkoholowych. Odbiorcy naszych wzorców otrzymują dokładnie sprawdzone roztwory wzorcowe, wytworzone przez doświadczony zespół specjalistów. Otrzymują też potwierdzenie ich jakości w postaci odpowiednich „Świadectw”.
Stosowanie naszych wzorców i odczynników do kontroli produkcji gwarantuje utrzymanie stałej, niezmiennej jakości produkcji.

 

ChFifE/rok produkcji np. ChFifE/2015: aldehyd octowy, acetal dwuetylu, octan etylu, metanol, n-propanol, 2-butanol, izobutanol (2-metylo-propan-1-ol), n-butanol, alkohol izoamylowy (3-metylo-butan-1-ol), alkohol amylowy (n-pentanol), 2-metylobutan-1-ol, alkohol izopropylowy, furfural, maślan etylu, octan metylu, octan izobutylu, octan izoamylu, octan butylu)

Wzorzec mieszany do oznaczeń chromatograficznych 15.1-ChF/…jest przeznaczony dla klientów używających kolumn, które nie rozdzielają acetalu dwuetylu, izopropanolu, 2-metylo-butan-1-olu i furfuralu. Wzorzec ten nie zawiera tych składników oraz estrów poza octanem etylu.
Na życzenie klienta do tych mieszanin możemy dodać jeszcze inne składniki pod warunkiem, że nie wchodzą w reakcję z obecnymi komponentami mieszaniny.
Po uzgodnieniu realizujemy również zamówienia na inne wzorce i odczynniki, jeżeli laboratorium może je wytworzyć i odpowiednio sprawdzić.

Wzorce i odczynniki do kontroli jakości wyrobów alkoholowych.

Metody analityczne stosowane do kontroli jakości spirytusów i wyrobów alkoholowych wymagają użycia roztworów wzorcowych o ściśle określonej, znanej zawartości ilościowej poszczególnych zanieczyszczeń oraz specyficznych odczynników. Przygotowanie tych wzorców wymaga żmudnej i pracochłonnej procedury ich sprawdzania. „CHEMLAB” Laboratorium Badawczo-Usługowe Tadeusz Goj przygotowując wzorce dla większej ilości odbiorców zmniejsza pracochłonność analiz kontrolnych przy produkcji wyrobów alkoholowych. Odbiorcy naszych wzorców otrzymują dokładnie sprawdzone roztwory wzorcowe, wytworzone przez doświadczony zespół specjalistów. Otrzymują też potwierdzenie ich jakości w postaci odpowiednich „Świadectw”.
Stosowanie naszych wzorców i odczynników do kontroli produkcji gwarantuje utrzymanie stałej, niezmiennej jakości produkcji.

Wytwarzamy następujące roztwory wzorcowe i odczynniki chemiczne:

1. Alkohol etylowy rolniczy (Spirytus rektyfikowany luksusowy) 96% obj.,
ze świadectwem analizy z wynikami oznaczania i podaną ilością zanieczyszczeń
2. Spirytus rektyfikowany luksusowy, ze świadectwem analizy, rozcieńczony do stężenia – zgodnie z zamówieniem klienta np. 10% obj., 40% obj., 45% obj. itd.
3. Wzorce aldehydowe w spirytusie rektyfikowanym luksusowym 96% obj. zawierające aldehyd octowy o stężeniu od 0,001 g/l 100% do 1,0 g/l 100%. Podstawowe stężenia wzorców aldehydu octowego to: 0,001, 0,002, 0,005, 0,01 i 0,1 g/l 100%
- na zamówienie możemy wykonać wzorce aldehydowe o dowolnym stężeniu aldehydu octowego i mocy alkoholu etylowego.
4. Wzorce fuzlowe w spirytusie rektyfikowanym luksusowym 96% obj. oraz w innych stężeniach zamówionych przez klienta
- wzorcowe roztwory fuzlowe izobutylowe (roztwory alkoholu izobutylowego):
stężenia od 0,001g/l 100% do 1,0g/l 100%. Podstawowe stężenia wzorców alkoholu izobutylowego to: 0,001, 0,002, 0,005, 0,01 i 0,1 g/l 100% - możemy przygotować roztwory wzorcowe alkoholu izobutylowego o dowolnym stężeniu
4.1 Wzorcowe roztwory fuzlowe mieszane (zawierające mieszaninę 3-metylo-butan-1-olu
(alkoholu izoamylowego) i 2-metylo-propan-1-olu (alkoholu izobutylowego w stosunku objętościowym 3:1) wg zamówienia
5. Wzorce metanolowe do oznaczeń zawartości alkoholu metylowego metodą kolorymetryczną wg PN-A-79528-6:2000 Spirytus (alkohol etylowy) Metody badań
Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego oraz PN-A-79529-7 Napoje spirytusowe i spirytus butelkowany Metody badań
Podstawowe stężenia wzorcowe alkoholu metylowego to: 0,01 g/100ml 100%, 0,03 g/100ml 100%, 0,05 g/100 ml 100%, 0,1 g/100ml 100%.
6. Wzorce metanolowe do oznaczeń chromatograficznych
7. 1% roztwór aldehydu salicylowego w spirytusie rektyfikowanym luksusowym
8. Odczynnik Schiffa przygotowany wg PN-A-79528-4 p.3.3.2e z kwasem siarkowym VI
9. Odczynnik Schiffa przygotowany wg PN-A-79528-4 p.3.1.2e z kwasem solnym
10. Wskaźnik do oznaczania lotnych zasad azotowych
11. Roztwory wzorców barwy do pomiaru czasu odbarwiania roztworu manganianu VII potasu (do „próby Langa”)
11.1 Roztwór chlorku kobaltowego (roztwór A-czerwony)
11.2 Roztwór chlorku żelazowego III (roztwór B-żółty)
12. Odczynniki do oznaczania metanolu metodą kolorymetryczną
12.1 Roztwór kwasu szczawiowego
12.2 Roztwór nadmanganianu potasowego (manganianu potasowego VII)
13. Wzorce octanu etylu w spirytusie rektyfikowanym luksusowym – stężenia wg zamówienia klienta
14. Wzorzec kumaryny – stężenie etanolu i kumaryny wg zamówienia klienta
15. Wzorce mieszane do oznaczeń chromatograficznych.
15.1 ChF/rok produkcji np. ChF/2015: aldehyd octowy, octan etylu, metanol, 2-butanol, n-propanol, izobutanol (2-metylo-propan-1-ol), n-butanol, alkohol izoamylowy (3-metylo-butan-1-ol), alkohol amylowy (n-pentanol).

Kontakt z nami:

"Chemlab" laboratorium badawczo-usługowe. Tadeusz Goj

62-500, Konin

Szpitalna 13

603 341 042

E-Mail: t.goj@op.pl